દિશા પટની ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગમાં સફેદ બોડીકોન ડ્રેસમાં છવાઇ ગઇ, જુઓ તેનો કિલર LOOK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top